top of page

1. Opłaty 

1.1 Klient ponosi koszt diagnozy w wysokości 99 zł od urządzenia,koszt ustalany jest w dniu przyjęcia sprzętu do Serwis Foto 24) w przypadku rezygnacji z naprawy 

1.2Klient ponosi koszty związane z transportem sprzętu,również̇ w przypadku reklamacji/gwarancji.W przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki zwrotnej jest po stronie Serwis Foto 24. Serwis Foto 24 nie przyjmuje przesyłek pobraniowych ani przesyłek z opłatą przeniesioną na adresata 

1.3 W szczególnych przypadkach Serwis Foto 24 ma prawo zażądać́ zadatku na poczet naprawy / zamówionych części zamiennych. Po wykonaniu naprawy zadatek zostanie zaliczony na poczet ostatecznych kosztów naprawy. „ Serwis Foto 24” ma prawo zachować zadatek w przypadku rezygnacji Klienta z naprawy. W sytuacji niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie Serwis Foto 24, zadatek zostanie zwrócony Zleceniodawcy 

1.4 Za sprzęt pozostający w Serwis Foto 24 pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwis Foto 24, nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz Serwis Foto 24. 

Opłata magazynowa pobierana jest z tytułu bezumownego magazynowania sprzętu w serwisie (miejsce magazynowe, ubezpieczenie sprzętu) 

1.5 W przypadku gdy Serwis Foto 24 stwierdzi próby wcześniejszej niefachowej naprawy min. ślady zewnętrzne (brakujące śruby są podstawą do stwierdzenia iż sprzęt był poddany próbie naprawy) lub wewnętrznej po rozebraniu urządzenia, może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20% wyceny pierwotnej oraz wyklucza to Serwis Foto 24 z odpowiedzialności za dodatkowe uszkodzenia odkryte po rozebraniu sprzętu. 

2. Terminy 

2.1. Klient ma 3 dni robocze na podjęcie decyzji w sprawie naprawy sprzętu od momentu poinformowania go o diagnozie. Po przekroczeniu tego terminu zostanie naliczona opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki. 

2.2 Klient jest zobowiązany do odbioru sprzętu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania go o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwis Foto 24 nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. W przeciwnym 

Regulamin

 

razie zostanie naliczona opłata magazynowa (patrz punkt 1.4 „Opłaty”) 

2.3 Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez Właściciela oraz pozostanie zutylizowany. 

3. Gwarancja i ograniczenia 

3.1 Serwis Foto 24 wykonuje jedynie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia 

3.2 Gwarancja udzielana jest na okres od 3 do 12 miesięcy od momentu odebrania sprzętu przez Zleceniodawcę (jeżeli nie ustalono inaczej). Obejmuje wyłącznie czynności będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja dotycząca migawek udzielana jest na 6 miesięcy.

3.3 W przypadku zalania, zawilgocenia, udarów mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji (również stosowanie zamienników baterii), zerwanie plomb, oraz ingerencję osób nieautoryzowanych przez Serwis Foto 24, Klient traci prawo do gwarancji. 

3.4 Gwarancji nie podlega: czyszczenie, kalibracja, konserwacja, urządzenia naprawiane po zalaniu/ zawilgoceniu, części używane (jeżeli nie ustalono inaczej), regenerowane oraz zamienniki zamontowane na życzenie Klienta 

3.5 W przypadku nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego zostanie pobrana opłata w wysokości 99zł jako pokrycie kosztów diagnozy. W sytuacji uznania gwarancji zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w Serwis Foto 24 

4. Ogólne 

4.1 Wydanie sprzętu nastąpi po ukazaniu oryginału zlecenia wydanego Klientowi w dniu oddania sprzętu do Serwis Foto 24 oraz opłacie za wykonaną usługę. 

4.2 Serwis Foto 24 naprawia tylko i wyłącznie usterki zgłoszone przez Klienta w momencie oddawania sprzętu  lub zapisane na dokumencie zgłoszenia dołączonym do wysyłki jeśni nie wyrażono zgody na diagnostykę. W przypadku ujawnienia się innych usterek Serwis Foto 24 ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys informując uprzednio o tym Klienta 

4.3 W przypadku rezygnacji z naprawy, sprzęt w przeciągu 5 dni roboczych zostanie przygotowany do odbioru


4.4 Serwis Foto 24 nie wydaje uszkodzonych części (uszkodzone części w trakcie naprawy są segregowane oraz poddane recyklingowi) 

4.5 Serwis Foto 24 zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi 

 

 

pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny. 

4.6 W przypadku wysyłki sprzętu do Serwis Foto 24 Klient jest zobowiązany do poprawnego zapakowania sprzętu z wyłączeniem użycia oryginalnych opakowań́. WSZYSTKIE opakowania w których zostanie dostarczony sprzęt do serwisu zostają utylizowane a sprzęt każdorazowo odsyłany jest w Nowym kartonie przygotowanym przez Serwis.

4.7 W przypadku wysyłki sprzętu do Serwis Foto 24 wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej https://www.serwisfoto24.pl/wysylka. Należy wypełnić poprawnie cały formularz wraz z podpisem. Brak formularza będzie skutkował automatycznym odesłaniem sprzętu na koszt adresata. 

4.8 W przypadku wysyłki sprzętu klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy kurierze oraz w razie widocznych uszkodzeń sporządzić protokół szkody powstałej w trakcie transportu. Wszelkie późniejsze roszczenia nie będą rozpatrywane.

4.9 Serwis Foto 24 nie dopuszcza możliwości wysyłki zwrotnej zamówionym przez klienta kurierem. Koszty wysyłki są dostępne na stronie internetowej https://www.serwisfoto24.pl/wysylka. 

5.0 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6. Rezerwacje Express

6.0 UWAGA! Rezerwując usługę express niezbędne jest uiszczenie wysokości opłaty przedstawionej przez salon drogą elektroniczną lub po otrzymaniu danych do wykonania transakcji. W przypadku dokonania rezerwacji, a nie uiszczenia opłaty – rezerwacja nie będzie anulowana. 

6.1 W przypadku zarezerwowania usługi express oraz nie wykorzystania zarezerwowanego terminu – usługa przepada, a uiszczona kwota nie zostanie zwrócona z uwagi na działanie na niekorzyść Serwis Foto 24, tym samym celowo blokując wybrany termin dla innych Klientów. 

bottom of page