top of page

Regulamin Serwis Foto 24

1.      Opłaty

1.1 Klient ponosi koszt diagnozy w wysokości od 30-50 zł (koszt ustalany jest w dniu przyjęcia sprzętu do Serwis Foto 24) w przypadku rezygnacji z naprawy

1.2 Klient ponosi koszty związane z transportem sprzętu, również w przypadku reklamacji / gwarancji. W przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki zwrotnej jest po stronie Serwis Foto 24. Serwis Foto 24 nie przyjmuje przesyłek pobraniowych ani przesyłek z opłatą przeniesioną na adresata

1.3 W szczególnych przypadkach Serwis Foto 24 ma prawo zażądać zadatku na poczet naprawy / zamówionych części zamiennych. Po wykonaniu naprawy zadatek zostanie zaliczony na poczet ostatecznych kosztów naprawy. „Serwis Foto 24 Bartosz Prosolovskii”ma prawo zachować zadatek w przypadku rezygnacji Klientaz naprawy. W sytuacji niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie Serwis Foto 24, zadatek zostanie zwrócony Zleceniodawcy

1.4 Za sprzęt pozostający w Serwis Foto 24 pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 1 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Brak możliwości zawiadomienia Klientaw sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwis Foto 24, nie zwalnia Klientaz opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz Serwis Foto 24.

Opłata magazynowa pobierana jest z tytułu bezumownego magazynowania sprzętu w serwisie (miejsce magazynowe,  ubezpieczenie sprzętu)

1.5 W przypadku gdy Serwis Foto 24 stwierdzi próby wcześniejszej niefachowej naprawy min. ślady zewnętrzne (brakujące śruby są podstawą do stwierdzenia iż sprzęt był poddany próbie naprawy) lub wewnętrznej po rozebraniu urządzenia, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20% oraz wyklucza to Serwis Foto 24z odpowiedzialności za dodatkowe uszkodzenia odkryte po rozebraniu sprzętu

1.6 W przypadku nieodpowiedniego (zagrażającego bezpieczeństwu sprzętu) opakowania Serwis Foto 24 może naliczać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za opakowanie wraz z wypełnieniem

2.   Terminy

2.1. Klient ma 3 dni robocze na podjęcie decyzji w sprawie naprawy sprzętu od momentu poinformowania go o diagnozie. Po przekroczeniu tego terminu zostanie naliczona opłata magazynowa w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki. 

2.2 Klient jest zobowiązany do odbioru sprzętu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania go o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwis Foto 24 nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata magazynowa (patrz punkt 1.4 „Opłaty”)

2.3 Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez Właściciela oraz pozostanie zutylizowany.

3.        Gwarancja i ograniczenia

3.1 Serwis Foto 24 wykonuje jedynie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia

3.2 Gwarancja udzielana jest na okres od 3 do 12 miesięcy od momentu odebrania sprzętu przez Zleceniodawcę (jeżeli nie ustalono inaczej). Obejmuje wyłącznie czynności będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja dotycząca migawek udzielana jest na 6 miesięcy lub na przebieg, który nie przekracza deklarowanej ilości cykli przez producenta.

3.3 W przypadku zalania, zawilgocenia, udarów mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji (również stosowanie zamienników baterii), zerwanie plomb, oraz ingerencję osób nieautoryzowanych przez Serwis Foto 24, Klienttraci prawo do gwarancji

3.4 Gwarancji nie podlega: czyszczenie, kalibracja, konserwacja, urządzenia naprawiane po zalaniu/ zawilgoceniu, części używane (jeżeli nie ustalono inaczej), regenerowane oraz zamienniki zamontowane na życzenie Klienta

3.5 W przypadku nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego zostanie pobrana opłata w wysokości 30-50 zł jako pokrycie kosztów diagnozy. W sytuacji uznania gwarancji zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w Serwis Foto 24

4.     Ogólne

4.1 Wydanie sprzętu nastąpi wyłącznie po ukazaniu oryginału zlecenia wydanego Klientowi w dniu oddania sprzętu do Serwis Foto 24 oraz opłacie za wykonaną usługę

4.2 Serwis Foto 24 naprawia tylko i wyłącznie usterki zgłoszone przez Klienta w momencie oddawania sprzętu lub zapisane na dokumencie zgłoszenia dołączonym do wysyłki. W przypadku ujawnienia się innych usterek Serwis Foto 24 ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys informując uprzednio o tym Klienta

4.3 W przypadku rezygnacji z naprawy, sprzęt w przeciągu 5 dni roboczych zostanie przygotowany do odbioru

4.4 Serwis Foto 24 nie wydaje uszkodzonych części (uszkodzone części w trakcie naprawy są segregowane oraz poddane recyklingowi)

4.5 Serwis Foto 24 zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny

4.6 W przypadku wysyłki sprzętu do Serwis Foto 24 Klient jest zobowiązany do poprawnego zapakowania sprzętu z wyłączeniem użycia oryginalnych opakowań

4.7 W przypadku wysyłki sprzętu do Serwis Foto 24 wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej https://www.serwisfoto24.pl/wysylka.Należy wypełnić poprawnie cały formularz wraz z podpisem. Brak formularza będzie skutkował automatycznym odesłaniem sprzętu na koszt adresata.

4.8 W przypadku wysyłki sprzętu klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy kurierze oraz w razie widocznych uszkodzeń sporządzić protokół szkody powstałej w trakcie transportu. Wszelkie późniejsze roszczenia nie będą rozpatrywane.

4.9 Serwis Foto 24 nie dopuszcza możliwości wysyłki zwrotnej zamówionym przez klienta kurierem. Koszty wysyłki są dostępne na stronie internetowej  https://www.serwisfoto24.pl/wysylka.

 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.

 

Obowiązek Informacyjny RODO

 

RODO

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Serwis Foto 24 Bartosz Prosolovskii z siedzibą w Rybniku na ul. Narutowicza 121, posiadający numer NIP: 6472486295.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy Serwisowej zawartej z Państwem, a w szczególności:
- umożliwienia świadczenia informacji o kolejnych etapach realizacji zlecenia serwisowego;
- obsługi zgłoszeń zamówienia kuriera w celu realizacji wysyłki sprzętu przeznaczonego do naprawy oraz po zakończeniu zlecenia;
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Państwem, m.in. w celach związanych ze świadczeniem usług serwisowych

Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy serwisowej, a także po jej zakończeniu, szczególnie w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
- obsługi gwarancyjnej wykonanych zleceń;
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
- udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz udokumentowania spełnienia wymagań prawnych a także umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy 

Prosimy o podanie przez Państwa następujących danych osobowych: - imię i nazwisko; - adres zamieszkania (adres do wysyłki, jeśli jest inny niż zamieszkania); - numer telefonu kontaktowego; - adres e-mail Dane powyższe są niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę usługi serwisowej zawieranej z Państwem. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji wykonać naprawy powierzonego sprzętu fotograficznego. W przypadku, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

RODO zapewnia każdej osobie możliwość ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
- prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji zlecenia, dla którego zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - gdy wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą może wskazać, że nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na tych danych lub nieusuwanie danych;
- prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą, może poinformować o zmianie swoich danych osobowych;
- prawo sprzeciwu - w każdym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie serwisu, listownie na adres serwisu, dzwoniąc do BOK serwisu lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną do IOD.

Udostępniane innym podmiotom Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być, po uzyskaniu odpowiedniej zgody, mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, tzw. powierzenie przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Serwisowej (np. obsługę wysyłek zleconych).

bottom of page